Target
Your

Absolute
Return

ลงทุนให้เงินคุณไปไกลกว่า
ด้วยกลยุทธ์ Absolute Return
กับ 4 แผนลงทุนที่เข้ากับทุกความต้องการ

ZEAL’s plans

แผนการลงทุนที่ตรงเป้าชัดเจน

Sustain

เพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

มุ่งหาผลตอบแทนสม่ำเสมอ กับการลงทุนในหุ้นปันผลสูง กองทุน Infrastructure Funds และ Asset Funds ที่มีความยั่งยืนในธุรกิจ สำหรับนักลงทุนที่รับความ เสี่ยงได้น้อย คาดหวังเงิน ปันผลสูง

Return
2021

15.50%

Expected
ABSOLUTE
Return

3-5%

per year

Quality

เพื่อผลตอบแทนคุณภาพสูง

ZEAL คัดเลือกธุรกิจขนาด ใหญ่ยั่งยืน อยู่ในวัฏจักรการ เติบโต ลงทุนคู่ไปกับบริษัท คุณภาพดีที่ให้ปันผลสูง เพื่อ ผลตอบแทนสำหรับนักลงทุน ที่รับความเสี่ยงได้พอประมาณ

Return
2021

25.40%

Expected
ABSOLUTE
Return

5-7%

per year

Dynamic

เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่า

ลงทุนตามสภาพเศรษฐกิจ และกระแสเงินโลก ZEAL พร้อมเปลี่ยนการลงทุนไปยัง หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หรือเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรม ตามสถานการณ์ เพื่อนักลงทุน ที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น

Return
2021

32.40%

Expected
ABSOLUTE
Return

7-9%

per year

Target

เพื่อผลตอบแทนก้อนใหญ่

เป็นการหาโอกาสการลงทุน แนวลึกแบบ bottom up ใน บริษัทที่มีการเติบโตสูง โดย อยู่ในวัฏจักรธุรกิจขาขึ้นใน ระยะยาว หรือบริษัทที่มีความ สามารถแย่งตลาดจากคู่แข่ง ได้ในระยะยาว บริษัทที่มีผล ประกอบการที่จะ turn around หรือมีเรื่องราวเฉพาะตัวในการ สร้างและขยายการเติบโตใน รูปแบบต่างๆ

Return
2021

32.40%

Expected
ABSOLUTE
Return

10+%

per year

Get ZEAL

ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนกับเรา

02 779 9000

ZEAL's
PHILOSOPHY

ZEAL ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Absolute Return ซึ่งคือ
การมุ่งหาผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นบวกโดยไม่อิงดัชนี
ตลาดหุ้นว่าจะขึ้นหรือลง ZEAL เลือกหลักทรัพย์
ลงทุนเฉพาะที่มั่นใจ ไม่มากตัวเกินไป และเข้าถึงข้อมูลต้น
ทางจากผู้บริหารโดยตรง ทำให้การวิเคราะห์สามารถเป็น
แนวลึก และติดตามได้อย่างใกล้ชิดได้ในทุก ๆ ตัวการ
ลงทุน นอกจากนี้ ZEAL มีความยืดหยุ่นสูง ในการ protect
downside ในทุก ๆ พอร์ตการลงทุน โดยสามารถนำเงิน
หมุนไปลงในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ หรือเงินสด ในช่วงตลาด
ขาลงได้อย่างเต็มที่ ZEAL คิดเฉพาะค่า advisory fee
และไม่มีค่าแรกเข้า (front end fee)

Why
ZEAL?

ABSOLUTE RETURN STRATEGY

บวกในทุกสภาวะตลาด โดยไม่สน
ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง ทุก ๆ แผน
การลงทุนของ ZEAL ใช้กลยุทธ์นี้
ซึ่งต่างจาก Relative Return
Strategy ซึ่งอิงผลตอบแทนกับ
ดัชนีตลาด

DOWNSIDE PROTECTION

ZEAL มีความยืดหยุ่นสูงในการ
protect downside ของพอร์ต
โดยสามารถเปลี่ยนไปถือ
สินทรัพย์เสี่ยงต่ำหรือเงินสดในช่วง
ตลาดขาลงได้อย่างเต็มที่ โดยไม่
ติดกฎเกณฑ์กองทุนหุ้นทั่วไปที่ต้อง
ถือหุ้นอย่างน้อย 80% ของมูลค่า
พอร์ต

ORIGINAL SOURCES

ZEAL ใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์
และคุณภาพสูงในการทำ one-on-
one meeting กับบริษัทจดทะเบียน
ต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลต้นทาง
จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อการ
วิเคราะห์แนวลึกที่จะสร้างความ
มั่นใจในการเลือกหุ้นหรือสินทรัพย์
ในการลงทุน

1 MB IN WEALTH PLATFORM

ZEAL ไม่มุ่งเน้นการบริการ lounge
หรือความหรูหราต่าง ๆ แต่ ZEAL
ลงทุนในกำลังคนทำงานที่คุณภาพ
สูง ทีมวิเคราะห์การลงทุนขนาด
ใหญ่ที่ครอบคลุม Asset Class
ต่าง ๆ มีการสร้างเครื่องมือตัวช่วย
การลงทุนต่าง ๆ เพื่อการตัดสิน
ใจการแนะนำการลงทุนที่ดีที่สุด

PLAN
PERFORMANCE 2021

ZEAL สร้างผลตอบแทนได้สูงแม้ภาวะเศรษฐกิจผันผวน ด้วยกลยุทธ์ ABSOLUTE RETURN และความเชี่ยวชาญของทีมนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ธนชาต
นี่คือผลลัพธ์ในปี 2021 ที่ผ่านมา ที่เราพาการลงทุนของทุกคนไปได้ไกลกว่า

* ผลการดำเนินงานในอดีตของ ZEAL มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขและผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการลงทุน

comparison

Slide ซ้าย - ขวา

  Mutual Fund Private Fund
Front End Fee 0% 0.5-1% 0%
Management / Advisory Fee 1-1.75% 1-3% N/A
Performance Sharing Yes No Yes
Return Strategy Absolute Relative Relative/Absolute
Minimum Investment 1 Million Baht 500 Baht 10 Million Baht

Remark: Based on Thanachart Securities’ compilation of Thai equity funds

TEAM &
AWARDS

First Runner-Up for Best Local Brokerage
Asiamoney Brokers Poll
2020
Deal of the Year
SET Awards
2020
Top 2 Best Local Brokerage
Asiamoney Brokers Poll
2008 - 2018
Best Securities House
SET Awards
2017
Outstanding Derivatives House
SET Awards
2017 - 2018
Outstanding Deal of the Year
SET Awards
2017
Best Technical Analyst
IAA Best Analyst Award
2018
Outstanding Derivatives Analyst
IAA Best Analyst Award
2018
Outstanding Banking Analyst
IAA Best Analyst Award
2018
Forecast Accuracy
Consensus Economics
2018

FAQs

 • ZEAL คือกลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนเป็นบวกในทุกสภาพตลาดเพื่อสร้าง Absolute Return โดยไม่สนว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลง โดยให้บริการในลักษณะ Wealth Platform ซึ่งมีทางเลือกการลงทุนใน Asset Class ที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกแผนการลงทุนสำเร็จรูปที่เหมาะกับความต้องการของตัวเอง ปัจจุบัน ZEAL มี 4 แผนการลงทุนที่ให้ประมาณการผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
 • ZEAL มุ่งเน้นลงทุนเพื่อสร้าง Absolute Return หรือผลตอบแทนที่เป็นบวกไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลง การวัดผลงานไม่อิงกับดัชนีใดๆ ซึ่งแตกต่างจากกองทุนทั่วไปที่เน้นการลงทุนในแบบ Relative Return หรือการลงทุนเพื่อเอาชนะดัชนีตลาด
 • ZEAL ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Absolute Return ในขณะที่กองทุนส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ Relative Return

  ZEAL มีความยืดหยุ่นสูงในการทำ Downside Protection โดยสามารถลดการลงทุนในหุ้นได้เต็มที่ในช่วงตลาดขาลง และสับเปลี่ยนรูปแบบหลักทรัพย์ในพอร์ตตามสภาวะเศรษฐกิจ หรือนำเงินไปลงในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำหรือเงินสด ต่างจากกองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป ที่ถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดให้ถือตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทำให้ยังต้องถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนสูงแม้ตลาดอยู่ในช่วงขาลง

  ZEAL คิดค่าบริการ Advisory Fee และมี Performance Sharing Scheme แต่ไม่คิด Front End Fee ในขณะที่กองทุนรวมหุ้นทั่วไปคิด Management Fee และ Front End Fee
 • ZEAL จัดพอร์ตการลงทุนแบบสำเร็จรูป โดยลูกค้าสามารถเลือกจาก 4 แผนการลงทุนที่ ZEAL ออกแบบให้ ขณะที่ Private Fund ทั่วไป จะเป็นการลงทุนโดยตกลงรูปแบบกับลูกค้าแต่ละคน ทำให้พอร์ตการลงทุนของ ลูกค้า Private Fund แต่ละคนแตกต่างกัน แต่ลูกค้า ZEAL จะมีสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนเหมือนกัน หากลงทุนในแผนการลงทุนเดียวกัน
 • ZEAL ไม่มีบริการเพื่อไลฟ์สไตล์ที่หรูหราเหมือนผลิตภัณฑ์ Wealth อื่นๆ เราเน้นลงทุนไปกับคุณภาพในการวิเคราะห์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยการตัดสินใจการลงทุนที่ดีที่สุด
 • หลักทรัพย์ธนชาตมี ZEAL Team ทีมงานคุณภาพพร้อมให้ปรึกษาทางการเงินส่วนตัวให้ลูกค้า
 • 1 ล้านบาทหรือมากกว่า
 • เราคิดค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) และ Performance Sharing โดยไม่มีค่าแรกเข้า (Front End Fee) เมื่อสมัครใช้บริการ
 • ผลตอบแทนการลงทุนต่อปีที่เกิน 10% จะมีการคิด Performance Sharing ที่ 20%

  ตัวอย่างเช่น หากแผนการลงทุนแผนที่ 1 มีผลตอบแทนต่อปีที่ 22% Performance Sharing ที่ ZEAL จัดเก็บ จะอยู่ที่ (22 - 10) × 0.2 = 2.4% และลูกค้าจะได้ผลตอบแทนที่ 22 - 2.4 = 19.6%
 • ZEAL เป็นบริการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Active อย่างมาก เพื่อหา Absolute Return ซึ่งมุ่งเน้นผลตอบแทนเป็นบวกในทุกสภาพตลาด ที่จำเป็นต้องใช้ความสามารถจากทีมงานหลายหลาย

  จึงคล้ายกับกองทุน Private Fund หลายกองในไทย และกองทุน Specialized Fund หลากหลายในต่างประเทศ ที่คิด Performance Sharing ด้วยเหตุผลที่ต้องใช้ skill sets ที่แตกต่างในการบริหารกองทุน
 • ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ธนชาตมีประสบการณ์กว่า 25 ปี ได้รางวัลทั้งในประเทศและจากสถาบันต่างประเทศ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อการวิเคราะห์พื้นฐานเชิงลึก มองธุรกิจในระยะยาว มีการเข้าถึงข้อมูลต้นทางจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนต่างๆได้ อีกทั้งธนชาตยังเป็น Research Partner กับ Daiwa Capital Markets ซึ่งมี Global Platform ในตลาดต่างประเทศทั่วโลก ทำให้ทีมธนชาตเข้าถึงบทวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดต่างๆทั่วโลกได้

  ทีมธนชาตได้รางวัลมากมาย ทั้งในประเทศ และจาก Polls ต่างประเทศ เช่น Best Local Broker อันดับ 2 โดย Asiamoney Brokers Poll เป็นระยะเวลา 12 ปีติดต่อกัน รวมถึงนักวิเคราะห์ที่ได้รางวัลจาก Poll นี้ในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา

  รางวัลจาก SET Awards คือ Best Securities House for Retail Investors ในปี 2017 และ Outstanding Derivatives House ในปี 2017 - 2018

  ในปี 2018 ได้รับรางวัล Best Technical Analyst, Outstanding Banking Analyst และ Outstanding Derivatives Analyst จาก Securities Analysts Association (SAA) และยังได้รางวัลอันดับ 1 Forecast Accuracy Award 2018 จาก Poll ของประเทศอังกฤษอย่าง Consensus Economics
 • โทร 02-779-9000 หรือกรอกรายละเอียดบนเว็บไซต์นี้ หรือติดต่อใช้บริการได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของหลักทรัพย์ธนชาต
 • สามารถปรึกษา ZEAL Team ของเราที่เบอร์ 02-779-9000 หรือกรอกรายละเอียดบนเว็บไซต์นี้เพื่อให้ ZEAL Team ของเราติดต่อกลับ
 • คุณสามารถเพิ่มเงินลงทุนในแผนการลงทุนเดิมได้โดยไม่เสีย Front End Fee การเปลี่ยนแผนการลงทุนไปยังแผนอื่นสามารถทำได้ทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่มี Front End Fee อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนระหว่างไตรมาสจะเสีย Exit Fee 1%
 • สามารถทำได้ทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่มี Front End Fee อย่างไรก็ตามการย้ายระหว่างไตรมาสจะเสีย Exit Fee 1%
 • สามารถติดตามมูลค่าเงินลงทุนรายวันได้ผ่าน Consolidated Statement ทาง Thanachart THINK Application
 • ไม่มีการการันตีผลตอบแทน แต่เป็นการประมาณการตามแผนการลงทุนต่างๆ